Condicions generals d'ús i funcionament de la Targeta Club Compradors!

PRIMER: DEFINICIÓ

1.1 Compradors!: És un sistema personal i intransferible que ofereix als seus titulars la possibilitat d'obtenir i acumular euros virtuals per cada compra en els comerços adherits a la plataforma Compradors!.

1.2 Euros virtuals: És el concepte o valor equivalent en euros que assignen individualment els comerciants adherits a Compradors! per recompensar la fidelitat dels seus clients quan compren al seu establiment.

1.3 Titulars: Les persones físiques majors de 16 anys que no tinguin limitada la seva capacitat d'obrar i menors prèvia autorització dels seus pares o tutors, una vegada:

A) S'hagin registrat mitjançant el formulari de paper o a través dels formularis on-line vinculats a www.compradors.cat i/o a qualsevol de les webs vinculades.

B) Hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

C) Hagin omplert i signat el formulari de la Targeta Compradors!

Els comerciants i la plataforma Compradors! es reserven el dret a demanar l'acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús de la Targeta Compradors! juntament amb el menor i han de gestionar l'ús de la mateixa, eximint als comerciants i a la plataforma Compradors! de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

SEGONA: ÀMBIT i DURADA D'ÚS

La Targeta Compradors! es podrà obtenir en tots els establiments adherits a la plataforma Compradors! o en tots els espais temporals o permanents que Compradors! posi a disposició.

La targeta es mantindrà en vigor de manera indefinida fins que el titular decideixi donar-se de baixa de la mateixa, mitjançant la sol·licitud per escrit a Compradors! amb còpia del DNI o document identificatiu oficial vàlid. En el cas que Compradors! decideixi la finalització general del sistema de fidelització o un comerç adherit tanqués de forma permanent el seu establiment o es donés de baixa del sistema Compradors! no es farà responsable dels euros virtuals obtinguts i no utilitzats pels titulars de la plataforma Compradors! i/o els comerços adherits hauran de comunicar aquests canvis als seus clients titulars amb un temps d'antelació que haurà de ser com a mínim de tres (3) mesos, durant els quals podran bescanviar els euros virtuals obtinguts fins a la data de comunicació. Una vegada transcorregut aquest període, Compradors! cancel·larà qualsevol euro virtual no consumit sense que se'l pugui fer responsable de cap tipus de queixa o reclamació.

TERCERA: OPERATIVA

3.1. Sol·licitud Targeta Compradors!: Emplenar degudament el formulari de sol·licitud, signar-lo i enviar o entregar-lo al personal autoritzat de l'establiment adherit o de Compradors! que tindrà una representació de la plataforma en l'associació de comerciants i/o Ajuntament local.

Els formularis estaran a disposició dels clients que ho desitgin als establiments adherits o a altres espais que es puguin designar com a punts d'informació, així com en qualsevol format on-line vinculat a Compradors! a través de www.compradors.cat

Un cop validat el formulari, s'informarà sobre els tràmits per l'entrega de la targeta, que es podrà fer al mateix moment o dins un termini màxim de 10 dies a l'establiment adherit on es va dipositar la sol·licitud o a la seu de Compradors!

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la política de privadesa indicada en l'apartat cinquè.

3.2. Ús: La utilització per primera vegada de la Targeta Compradors! en qualsevol comerç adherit implica l'acceptació complerta i sense objecció d'aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

La Targeta Compradors! és d'ús personal i intransferible pel seu titular, per la qual cosa identifica al client amb el seu nom i cognoms i les dades contingudes en la targeta electrònica com a sistema segur d'emmagatzematge d'informació interactiu sobre identitat i els euros virtuals acumulats. El titular i en el seu cas també els representants dels menors, són els únics responsables del correcte ús de la Targeta Compradors!.

En cas de pèrdua, sostracció o deteriorament de la Targeta Compradors!, el client ha de comunicar-ho per escrit a Compradors! o a qualsevol dels establiments adherits, adjuntant còpia DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l'alta de la targeta. Així mateix, la plataforma Compradors! i els comerciants adherits no es responsabilitzen de l'ús indegut o fraudulent que es faci de la targeta abans de rebre la notificació per part del seu titular. El titular conservarà els euros virtuals acumulats fins a la data de comunicació.

En el suposat ús fraudulent de la Targeta Compradors! i/o contrari a les presents condicions generals, la plataforma Compradors! es reserva el dret de l'anul·lació de la mateixa i pèrdua automàtica dels euros virtuals acumulats cancel·lant o limitant l'ús de la mateixa al titular.

En qualsevol moment durant la vigència i ús de la Targeta Compradors! els comerciants adherits i Compradors! podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l'usuari de la mateixa com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

3.3. Obtenció d'euros virtuals: El titular de la Targeta Compradors! obtindrà euros virtuals cada vegada que faciliti la targeta en la compra de productes i/o serveis en els comerços adherits a Compradors!.

Els euros virtuals que s'acumulin per cada compra seran determinats per cada un dels comerços adherits, els quals ho comunicaran als titulars en el moment de la compra o per qualsevol altre mitjà de comunicació que es determini per ells o per Compradors!, sense que el titular pugui formular cap objecció o reclamació al respecte.

Compradors! també podrà realitzar directament promocions especials als titulars de la Targeta Compradors! per fomentar la seva utilització. Aquestes seran comunicades amb antelació prèvia a través de qualsevol dels mitjans que es considerin adients.

Els titulars de la Targeta Compradors! podran obtenir informació general dels seus euros virtuals acumulats en cada comerç a través de la web www.compradors.cat, inserint el DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzats en l'alta de la targeta i una contrasenya que serà facilitada per la plataforma Compradors! o bé sol·licitant-ho directament als comerços corresponents.

En el cas que el titular detecti anomalies en l'acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent.

Compradors! no es fa responsable de l'assignació dels euros virtuals que decideixi cada comerç.

3.4. Canvi d'euros virtuals: Els euros virtuals acumulats en cada un dels comerços adherits podran ser bescanviats per futures compres als mateixos establiments on s'han obtingut i assignat. Aquests valors d'euros virtuals podran ser utilitzats pel pagament íntegre d'una compra o bé pel pagament d'una part d'aquesta, abonant la diferència en diners en efectiu o mitjançant qualsevol altre tipus de pagament acceptat pel comerç.

Els euros virtuals en cap cas es podran bescanviar per diners en efectiu.

Els productes adquirits amb la Targeta Compradors! estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol altre producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

3.5. Targetes regal: La Targeta Regal Compradors! ofereix als seus portadors la possibilitat de bescanviar els € virtuals carregats en el saldo de la targeta per productes o serveis en els comerços adherits a Compradors!. El saldo de la Targeta Regal Compradors! serà determinat pel client que la sol·liciti, que abonarà l'import equivalent en efectiu o en qualsevol forma de pagament admesa en el comerç adherit o per Compradors!

El saldo de la Targeta Regal Compradors! podrà consumir-se, en la seva totalitat o parcialment, per compres als comerços adherits; però en cap cas podrà ser bescanviat per diners en efectiu.

Qualsevol client podrà obtenir la Targeta Regal Compradors! als establiments adherits al sistema de fidelització o a través de Compradors!. En el cas d'obtenir la Targeta Regal Compradors! en un establiment adherit, aquesta només serà vàlida en el mateix establiment. En el cas de ser obtinguda a través de Compradors! o en qualsevol de les seves promocions, aquesta serà vàlida en tots els establiments adherits al sistema, que es podran consultar a www.compradors.cat.

Els productes comprats amb la Targeta Regal Compradors! estan subjectes a la mateixa política de canvis i devolucions que qualsevol producte venut en condicions habituals del comerç adherit.

La validesa de la Targeta Regal Compradors! serà de tres (3) mesos a no caducable a partir de la seva activació en qualsevol dels establiments adherits.

Per obtenir la Targeta Regal Compradors! no és necessari facilitar dades de caràcter personal de cap tipus. La Targeta Regal Compradors! és un document al portador, sense personalitzar ni identificar el titular, i la responsabilitat del seu ús és exclusivament de la persona que l'utilitzi. En cas de robatori, pèrdua o deteriorament de la Targeta Regal Compradors!, aquesta no serà substituïda ni el seu saldo reemborsat per Targeta Urbana S.L. ni per cap dels comerços adherits.

QUARTA: PROMOCIONS

A través de la Targeta Compradors!, els seus titulars es podran beneficiar de les promocions que es vagin creant i que li seran comunicades pels canals que Compradors! i els comerços adherits creguin més convenients prèviament autoritzats pels propis titulars. Tota la informació sobre les promocions de la Targeta Compradors! es podran consultar a www.compradors.cat.

CINQUENA: PROTECCIÓ DE DADES

Amb la informació que li proporcionarem a continuació, de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), TARGETA URBANA, S.L. vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

On van les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per ser tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de TARGETA URBANA, S.L. CIF: B66362658 i domicili a Ptge. Antoni Sabaté Mill, 1, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), email: info@compradors.cat, com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, regulat en aquestes condicions d’ús i funcionament. Amb l’alta de la TARGETA COMPRADORS!, les dades seran també incorporades als fitxers dels comerços adherits al sistema de fidelització, exclusivament on faci ús de la targeta com a client, com a objectiu i essència de la TARGETA COMPRADORS!.

Per què es tracten les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per a les gestions administratives i comercials pròpies de l'ús dels serveis, productes i promocions del sistema de fidelització propis o de comerciants adherits a la TARGETA COMPRADORS!, llevat que ens manifesti el contrari.

La finalitat de la TARGETA COMPRADORS! es la d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la TARGETA COMPRADORS! d’ofertes, promocions i informació relacionada amb TARGETA URBANA, S.L. els comerços i serveis adherits. El tractament inclou l'anàlisi, l’estadística i la formació de perfils del clients fidelitzats. Tanmateix es podrà fer ús i publicació de la imatge individual o en grup, que pugui ser captada, en qualsevol suport, en relació a les activitats en les que participi el titular de la targeta.

Quines dades precisem?

Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i omplir-los suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Les dades que es poden tractar dels usuaris donats d’alta a la TARGETA COMPRADORS! són:

L'usuari que faciliti dades de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitats.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament. Les dades personals del representant legal, seran tractades de la mateixa manera i amb la mateixa finalitat que les dels Usuaris, i se li aplicarà la mateixa política de privacitat.

Temps de conservació de les dades

Les dades seran conservades i tractades fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació o sol·liciti la baixa de la TARGETA COMPRADORS!, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents a TARGETA URBANA, S.L. i als comerciant adherits cessionaris legals de les dades.

Cessió i accés de dades per tercers

Les dades del titular de la TARGETA COMPRADORS! seran comunicades als comerços adherits on es faci ús de la mateixa TARGETA COMPRADORS! per l’usuari titular, com a legítims co-responsables del fitxer. En el cas de formularis d’alta del sistema de fidelització, per al compliment i assoliment dels serveis, s’ha de tenir present que l’objectiu de la TARGETA COMPRADORS! és que pugui ser utilitzada en tots els comerços adherits al sistema de fidelització i per això el titular de la Targeta autoritza necessària i expressament a TARGETA URBANA, S.L. a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s’obtinguin en el desenvolupament normal d’aquest sistema, siguin cedides tan sols als comerços adherits on es faci ús de la TARGETA COMPRADORS!, amb la mateixa finalitat d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la TARGETA COMPRADORS! d’ofertes, promocions i informació relacionada amb els comerços i serveis adherits. TARGETA URBANA, S.L. no es fa responsable de l'ús que aquests comerços adherits facin.

Quina és la base legal del tractament?

En la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari, l’alta a la TARGETA COMPRADORS! és una acció positiva i inequívoca que consent el tractament per TARGETA URBANA, S.L. i el comerç adherit on es faci ús de la targeta pel titular enregistrat.

Quins drets i obligacions tens davant aquest tractament de dades?

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals, dirigint una comunicació a TARGETA URBANA, S.L. mitjançant un escrit al Ptge. Antoni Sabaté Mill, 1, 08720 Vilafranca del Penedès, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta, o mitjançant un correu electrònic a info@compradors.cat.

Així mateix, us recordem que conforme al Reglament EU 2016/679, vostè té dret a reclamar per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de control de protecció de dades.

Dades Actualitzades - És responsabilitat de l'usuari que vol registrar-se a la TARGETA COMPRADORS! facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatòries per a l'ús i gaudi dels serveis i productes oferts. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com certes, veraces i actuals, i és responsabilitat de l'usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a TARGETA URBANA, S.L. mitjançant un correu electrònic a info@compradors.cat, per correu convencional a TARGETA URBANA, S.L. o a qualsevol dels establiments adherits. En tot moment, TARGETA URBANA, S.L. i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

Oposició a la Publicitat - En el cas que el titular de la TARGETA COMPRADORS! desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d’un comerç específic, podrà exercitar aquest dret d’oposició concret dirigint-se directament al comerç del que no vol rebre comunicacions, o a TARGETA URBANA, S.L. mitjançant un escrit al Passatge Antoni Sabaté Mill, 1 CP 08720 Vilafranca del Penedès acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport indicant el nom del comerç, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els emails publicitaris que el titular de la TARGETA COMPRADORS! pugui rebre, així com accedint a l’àrea privada d’aquesta Web i clicant les caselles corresponent de no recepció de publicitat; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament i cessió de dades a tercers, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d'això es derivin dels responsables dels fitxers.

Seguretat i confidencialitat

TARGETA URBANA, S.L. tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i guardarà secret professional respecte tots ells, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions comercials amb l'Usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat al què estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de

SISENA: LÍMIT DE RESPONSABILITAT

Targeta Urbana S.L. no serà responsable de l'ús que el titular faci de la Targeta Compradors! o en el seu cas el portador de la Targeta Regal Compradors!, com tampoc ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l'ús que en puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d'una actuació negligent o dolosa de l'operativa de la Targeta Compradors! o de la Targeta Regal Compradors!, com podria ser a tall d'exemple, la no computació informàtica correcta dels euros virtuals. En aquest cas, la responsabilitat de Targeta Urbana S.L. es limitarà al valor econòmic dels euros virtuals que el titular tingui acumulats en el moment de la incidència, dany o perjudici.

En el cas que el titular detecti anomalies en l'acumulació dels seus euros virtuals haurà de comunicar-ho al comerç on es va realitzar la compra que va donar lloc a aquesta anomalia, mitjançant la presentació del rebut de compra corresponent. En tots aquests casos, la responsabilitat de Targeta Urbana S.L. es limita a esmenar l'error quan el titular de la Targeta Compradors! acrediti de manera fefaent que el comerç ha reconegut i esmenat l'anomalia.

Targeta Urbana S.L. en cap cas serà responsable de les transaccions comercials ni de l'assignació dels euros virtuals que es produeixin entre els comerços adherits i els titulars de la Targeta Compradors! o en el seu cas, el portador de la Targeta Regal Compradors!.

Targeta Urbana S.L. es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent de la Targeta Compradors! o que incompleixi aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

SETENA: ALTRES DISPOSICIONS

Les presents bases podran ser consultades a www.compradors.cat. Targeta Urbana S.L. podrà modificar les condicions generals d'ús i funcionament de la Targeta Compradors! o de la Targeta Regal Compradors!. Aquests canvis es notificaran a través de la pàgina web o els canals que Targeta Urbana S.L. determini amb previ avís d'un (1) mes, data a partir de la qual seran efectius i no generaran cap tipus de responsabilitat per Targeta Urbana S.L. La continuïtat en l'ús de les targetes implicarà l'acceptació de les modificacions realitzades.

VUITENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

"Targeta Compradors!" i "Targeta Regal Compradors!" són una marca registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús d'aquest o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat per tercers sense prèvia autorització per escrit a Targeta Urbana S.L.

La web www.compradors.cat és un domini registrat per Targeta Urbana S.L. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia.

La totalitat dels serveis, descripció, característiques, text, imatges, marques, logotips, programari de funcionament "Targeta Compradors!" i "Targeta Regal Compradors!", la combinació de colors, així com l'estructura, presentació o format de les targetes i documentació complementària es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. En cap cas, l'ús de les "Targeta Compradors!" i "Targeta Regal Compradors!" i el dret a gaudir dels serveis oferts, tant a consumidors finals com als comerciants adherits, implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

NOVENA: JURISDICCIÓ

Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l'ús de la targeta, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.

Club Compradors!

Àrea client

Consulta el teu saldo en € Virtuals

Targeta Urbana, S.L.
Ptge. Antoni Sabaté Mill, 1 Vilafranca del Penedès
T. 696 41 97 10